Téma: čierna skládka

Pár slov do radov obyvateľov obce Kotrčina Lúčka, ktorí vyvážajú odpad za dedinu.
Keď som sa po revolúcii v roku 1990 prvý krát dostala za železnú oponu, videla som na vlastné oči iný svet, ako ten, čo u nás zhumpľovali komunisti. Veľa vecí sa mi tam páčilo, pre potreby tohto listu spomeniem len jednu a to čistotu miest a dedín.
Bola som v Rakúsku, v kopcovitom kraji s malými poľnohospodárskymi usadlosťami. Miesto zasvinených, polozrúcaných maštalí ako u nás doma som videla čisté domy s krásne upraveným okolím, s okrasnou zeleňou a hnoja nikde-:))) V jednej usadlosti za maštaľou s ustajnenými kravami bol malý, čistou sa lesknúci prístavok, kde si z kovového kontajnera ľudia sami mohli natankovať mlieko do vlastných prinesených fliaš alebo konvičiek a vhodiť do pokladničky, voľne položenej na stole, sumu za odobraté mlieko. Neverila som vlastným očiam! A začala som snívať, že aj u nás to raz bude možné. Raz, keď si ľudia začnú vážiť seba a svoj majetok, keď si začnú vážiť iných ľudí a ich majetok. Snívala so že raz budem bývať v takom kraji.
Verila som , že aj u nás budú pekne upravené dediny a ľudia si budú vážiť krajinu a prírodu v okolí svojich príbytkov ako hodnotu, ktorá robí ich životy krajšími. Verila som v ľudský pokrok, že časy, keď  ľudia vylievali pomyje rovno z okien na cesty, keď robili potrebu voľne po mestách, kde sa dalo, patria nenávratne do stredoveku.
Splnila som si svoj sen a prišla som bývať do malebnej dedinky pod lesom. Tešila sa na prechádzky v prírode. Dlho som sa netešila.  Je to tu ako v stredoveku!!! Les je plný odpadu, chodia
tam ľudia, ktorí keď vypijú kofolu, pivo alebo borovičku, odhodia fľašu tam, kde práve stoja A tak na prechádzky do prírody nosím so sebou nielen košík na huby a vrecúška na bylinky, ale aj plastové pytle, do ktorých ten odpad zbieram.
Na skládku, kde sa vynáša stavebný odpad, však moje sily nestačia.
Pýtam sa tých, čo to tam vyvážajú. Prečo si ten odpad nevyhodíte rovno za svoj plot?  Zdá sa vám táto otázka absurdná? Viem si predstaviť, ako by ste sa rozčúlili, keby vám niekto vysypal  pred váš dom odpad zo svojej stavby, alebo veľkého upratovania. A aký je rozdiel v tom, keď to vy vysypete kúsok ďalej?  Podľa mňa žiadny, je to také isté svinstvo, ako keby ste to vysypali priamo v dedine.
Chodíte na dovolenky  a obdivujete krásne krajiny turistických destinácii a vlastnú krajinu si znečisťujete?
Prosím vás nerobte to! Nesprávajte sa ako stredoveký barbari! Vážte si čo máte, myslite na svoje deti, aké dedičstvo im zanecháte. Myslite viac ako na dnešný deň, myslite viac ako na vlastný pozemok 20 x 30 metrov, pozerajte sa ďalej ako na špičku svojho nosa.
Za pár desiatok rokov sa môže stať toto. Mladý človek si kúpi stavebný pozemok na konci dediny, ktorá sa rozrastá. Pri úprave pozemku ale zistí, že pod burinou sa skrýva suť. Začne ju odpratávať, nevie sa však dopracovať ku dnu, je tam toho viac ako 2 metre do hĺbky. Začne sa rozčuľovať že akí dementi to tam povysýpali. A stará žena idúca okolo sa pousmeje a povie, akí dementi, veď to tam nosil Tvoj dedo a Tvoj strýko-:))))
Tento svet je celý náš nie v  zmysle že ho vyrabujeme, ale že z neho spravíme kvitnúcu záhradu. Dá sa to, stačí ísť kúsok za hranice smerom na západ.
Tam to funguje, tam sa ľudia starajú aj  to, čo „nie je ich“. Tam majú volených predstaviteľov svojho spoločného majetku, ktorí by nikdy nepripustili to, čo sa toleruje v Kotrčinej Lúčke.
Mirjam Valkovičová

Re: čierna skládka

Vážený pán Tosomja,
život je plný prekvapení -:)))))))))). Aj Vy ste mi jedno pripravili. Prekvapilo ma, že muž obdarený takou telesnou schránkou ako máte Vy a takým postavením v dedine nemá odvahu stáť si za svojim menom.
Mirjam Valkovičová
krehká, chudobná dôchodkyňa -:))))
PS: dnes 16 septembra a zajtra poobede budem odpratávať sklo zo skládky za dedinou. Je to veľmi nebezpečné pre zver v revíry. Rada by som odstránila aj vaňu a odviezla ju do zberných surovín. Je to však nad moje sily. prosím Vás, prídite mi pomôcť.

Re: čierna skládka

Dobrý deň.
Po prečítaní viacerých príspevkov v diskusnom fóre obce a po rozhovore s p. Valkovičovou cítime potrebu zdôrazniť, že každý tu píše príspevky sám za seba... Nie sme tu dlho ani my, dedinu a život v nej vnímame v mnohom oveľa pozitívnejšie. Vždy je čo naprávať, avšak "svet zlepšovať netreba, treba začať od seba" :=) Prorokovci

Re: čierna skládka

Dovoľujem si poslať dva texty k téme čierne skládky na území obce Kotrčina Lúčka:

Ako postupovať pri objavení „čiernej skládky“
Odpoveď:
Príslušnému obvodnému úradu životného prostredia pošlite písomný podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch – nelegálne nakladanie s odpadmi. Zároveň podnet zašlite na vedomie obci. Podnet zašlite doporučeným listom alebo podajte cez podateľňu (kópiu si nechajte potvrdiť).
V podnete uveďte:
    Dátum, kedy ste nelegálnu skládku objavili
    Detailný popis miesta, kde sa skládka nachádza (je dobré priložiť kópiu mapy s vyznačením miesta alebo náčrtok lokality, využiť môžete i napr. mapy na internete (http://mapy.google.sk) a skládku zaznačiť priamo na mape). Ak máte možnosť, tak nelegálnu skládku aj odfotografujte a fotografiu zašlite v prílohe podnetu. Ak sa tam nachádzajú nejaké obálky, faktúry, bločky, podľa ktorých by sa dal identifikovať pôvodca, odfoťte ich tiež a priložte k podnetu.
    Jej veľkosť (napr. 2 x 3 metre, alebo 3 m3) a druh odpadu (komunálny odpad, nebezpečný odpad, napr. batérie z automobilov, obrazovky z počítačov, obaly z pesticídov, lieky a pod.).
Ak chcete byť o výsledku šetrenia informovaní, požiadajte o to v podnete. V takom prípade uveďte aj vaše meno a adresu. Ak nechcete, aby bolo vaše meno pri šetrení podnetu zverejnené, uveďte to tiež v podnete. Aj keď na obvodný úrad podáte podnet anonymne, je povinný sa ním tiež zaoberať.
   
Obec je povinná po prijatí oznámenia vo veci prenesenej kompetencie (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov) ako príslušný správny orgán v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z . z. o odpadoch a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, začať správne konanie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a urobiť v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia, všetky opatrenia pre nápravu skutkového stavu – to znamená odstrániť skládku.
V prípade, že tieto orgány vo veci nekonajú, alebo nie ste spokojný s tým ako vyriešili váš podnet, pošlite svoje zistenia na:
    Slovenskú inšpekciu životného prostredia – Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
    miestne príslušné oddelenie Policajného zboru
    vedomie na Prezídium policajného zboru (Prezídium Policajného zboru, Úrad kriminálnej polície, Odbor ekonomickej kriminality, Oddelenie ekonomickej a environmentálnej kriminality, Račianska 45, 812 72 Bratislava).
Vzorový podnet si môžete stiahnuť z tejto stránky.

Re: čierna skládka

Dovolujem si zverejniť na tomto fóre časť zákona o odpadoh v súvislosti s existenciou čiernych skládok na území obce Kotrčina Lúčka

(7) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne
obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť
nachádza.
(8) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 7, z vlastného
podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie
osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom;
takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na
vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je
povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10, alebo obcou, ak túto činnosť
obec zabezpečuje sama.
(9) Ak sa podľa odseku 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či
vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti
a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa
osobitných predpisov,26) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu,27) alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.
(10) Ak sa v konaní podľa odseku 9 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi
nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo
skutočností uvedených v odseku 9 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie
odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti;
odsek 8 druhá veta platí rovnako.
(11) Ak sa podľa odseku 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 9 nepreukáže niektorá zo
skutočností uvedená v odseku 9 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo
zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide
o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na
vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s
týmto zákonom.
Mirjam Valkovičová

Re: čierna skládka

S poľutovaním konštatujem, že doteraz čistá rokliny tiahnuca sa od družstva smerom hore na sever sa stáva ďalšou skládkou stavebného odpadu.  Na lúke vedľa nej sa stavia päť rodinných domov. Ako možný vyhadzovači pripadajú do úvahy dvaja z nich. Tretí tu stavia už niekoľko rokov a roklina bola doteraz čistá, štvrtý mal pri dome pristavený veľký kontajner a stavebný odpad vysýpal do neho a za piateho dávam ruky do ohňa že to nespravil.
Myslím, že pre pána starostu bude jednoduchšie, keď príde podozrivých stavebníkov upozorniť, aby to nerobili, ako rozprávať sa s policajtami a chodiť riešiť  čierne skládky na úrad životného prostredia.
Mirjam Valkovičová

7

Re: čierna skládka

malá inšpirácia :
http://vas.cas.sk/clanok/12365/cela-kra … epsie.html

ako som už niekde spomínal, pokial nebude v každej obci zberný dvor, tak to ľudia budú vyhadzovať kdekade po lúkach a potokoch.

Re: čierna skládka

Pár krát som sa snažila dosiahnuť u pána starostu, aby sa zo stredu dediny odstránila čierna skládka (pneumatiky pri obchode). Toto jaro sa pán starosta posnažil a objednával veľkokapacitné kontajnery dotiaľ, pokiaľ mali všetci obyvatelia možnosť zbaviť sa svojho veľkorozmerného odpadu. Všetka česť, veľký krok k zamedzovaniu toho, aby obyvatelia takýto odpad vyvážali za dedinu. A tak som dúfala, že keď je pristavovaných toľko kontajnerov a keď máme v obci toľko pracovníkov na aktivačných prácach, že sa pán starosta postará aj o veľkorozmerný odpad umiestený viac ako dva roky v strede dediny. Dúfala som márne.  A stalo sa to, čo sa dalo čakávať. Keď sa niekde začne umiestňovať odpad a je tam dlho, je to signál, že sa to môže. A keď sa môže, tak sa to robí. Na kope vedľa obchodu sú už štyri pneumatiky. Nie je to pekná vizitka ani pre dedinu, ani pre pána starostu.
Mirjam Valkovičová

Re: čierna skládka

Prosím človeka, čo už druhý krát vysypal vlečku fekálií zmiešanú s pilinami za náš dom, aby to nerobil. Aby tretí krát to svinstvo umiestnil na svoj vlastný pozemok. Ďakujem. Mirjam Valkovičová