Téma: listy poslancom

Vážení poslanci,
Je to už rok, čo ste dostali dôveru obyvateľov Kotrčinej Lúčky, aby ste sa starali o túto dedinu a o ľudí v nej bývajúcich. Predpokladám že ste kandidovali preto, že vás veci verejné zaujímajú a že ste mali záujem niečo pre vašu obec a jej obyvateľov urobiť.
Keďže obecný úrad pracuje v hlbokom utajení, pán starosta nezverejňuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a ani zmluvy, ktoré uzatvára, nemám sa ako dozvedieť, aké sú vaše aktivity a čo robíte.
Ja ako občan zatiaľ nevidím žiadnu veľkú zmenu. Dedina okrem parčíka za zvonicou nie je veľmi upravená, v samotnom jej centre sa už niekoľko rokov povaľujú dve pneumatiky a staré dvere, ľudia naďalej vynášajú odpad za dedinu, v potoku prostred dediny tečú ľudské fekálie, cesty sú rozbité.
Áno, rekonštruovala sa škôlka. Áno, zaviedol sa vodovod. To je dobre.
Ale je veľa roboty, ktorá sa popri škôlke a vodovode dala stihnúť tiež.
Strávila som pár dní v spoločnosti pracovníkov rôznych úradov, starostov a poslancov a dozvedala sa, že v takej veľkej obci ako je naša, má väčšina starostov štvrtinový alebo polovičný plat a stíhajú toho viac.
Rada by som sa dozvedela, čo ste za tento rok pre dedinu urobili (okrem zúčastňovania sa zasadnutí a hlasovania na nich) a čo sa chystáte robiť ďalšie roky vo funkcii.
Možno pracujete na nejakom veľkom zámere, ktorý na svoju realizáciu potrebuje  viac času.  Máte nejakú víziu, čo budete pre obec robiť , ako by mala vyzerať a čo by sa v nej malo diať?
Rada by som dostala odpoveď na tieto moje otázky:
1.    Čo ste spravili aby sa naplnilo všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s obsahom žúmp? Vykonali ste nejakú kontrolu v domoch, kde je podozrenie, že obsah žumpy vylievajú do potoka?
2.    Čo ste spravili preto, aby obyvatelia nevynášali odpad do prírody? Pán starosta sľuboval brigádu, ale skládok, ktoré sa nevyčistili, je ešte veľa. Prečo ešte nie sú tabuľky na miestach, kde sa odpad vynáša, prečo sa obyvatelia nevychovávajú oznamami v rozhlase, že takáto činnosť je trestná a nebude sa tolerovať? Prečo sa nepodala žiadosť o dotáciu na odstránenie skládok? Peňazí v štátnom rozpočte je dosť a tento rok sa ani nevyčerpali.
3.    Čo ste spravili pre mládež v dedine? Kde okrem krčmy sa môžu stretávať a zmysluplne tráviť čas?
4.    Čo ste spravili preto, aby sme mali cesty na úrovni 21 storočia a obyvatelia si neničili svoje autá na hlbokých výmoloch?
5.    Čo ste spravili na nápravu nezákonnej činnosti starostu, nezverejňovanie zápisníc, zmlúv, záväzných nariadení a včasného oznamovanie zasadnutí? Viete o tom, že zmluva, ktorá sa do mesiaca nezverejní na stránke obce, je neplatná?

Mirjam Valkovičová

Re: listy poslancom

Vážení páni poslanci,
podstatnou časťou vašej práce ako poslancov by mala byť kontrola toku financií v obci.
Stále sa tvrdí, že na nič nie sú peniaze. Sú, ale podľa mňa sa nevynakladajú na to, čo dedinu najviac trápi. A tou sú cesty, ktoré sú vo veľmi zlom stave, ktorý začína byť neúnosný.
Prosím vás pozrite sa na rozpočet obce očami priorít. A prerozdeľte peniaze tak, aby slúžili na to najpodstatnejšie a pre čo možno najväčšiu skupinu obyvateľov.
Pri zbežnom  pohľade na rozpočet to vidím tak, že by sa dalo každý rok ušetriť 10 – 20 tisíc euro a tak by sa každé tri, štyri roky dala opraviť jedna cesta.
Chce to len zmeniť priority, rozumnejšie hospodáriť a ustáť nevôľu určitých ľudí, čo dostávajú peniaze na pre obec nepodstatné aktivity.
Mirjam Valkovičová

Re: listy poslancom

Ahoj Rasťo, potešil si ma, že odpovedáš na listy občanov-:))) Si zatiaľ jediný z poslancov, ktorý má toľko slušnosti, že odpovedá na listy ľuďom, pre ktorých sa rozhodol pracovať. Máš moje uznanie.
Okrem iného si zareagoval na moju už chronickú žiadosť, aby sa zverejňovali zápisnice. Tá odpoveď vyvoláva dojem, ako keby Ti porušovanie zákonnosti pánom Žabkom nevadilo. Obhajuješ ho a obhajuješ ho spôsobom, ktorý pre súdnym človekom neobstojí. Som z toho zmätená.
Tak ako to je? Chceš aby táto dedina žila demokraticky a brala ohľad na potreby ľudí, ( to sa dá aj bez alebo s málo peniazmi-:))), aby starosta pracoval v súlade so zákonom, alebo sa bojíš postaviť sa priamo nezákonnostiam, čo sa tu dejú?
Na jednom zo zasadnutí som vyslovila prianie, či by v obci nemohla byť skrinka, kam by ľudia vkladali prečítané noviny a časopisy, prípadne knižky. Nápad sa Ti páčil, povedal si, že to by nemal byť problém. Z toho som usúdila, že sa toho niekto ujme a zrealizuje sa to. Zatiaľ sa nič nedeje. Naozaj je taký veľký problém urobiť aj takéto malé gesto pre ľudí v dedine, že to 5 mesiacov spí?
Mirjam valkovičová

Re: listy poslancom

Vážený poslanci,
položili ste si už niekedy otázku, prečo pán starosta nechce zverejňovať zápisnice? Aký to má dôvod? Prečo človek, ktorý nie je hlúpy, ktorý veľmi dobre vie, že jedná v rozpore so zákonom, riskuje naťahovačky s prokuratúrou, riskuje pokutu? Pozrite sa na neho. Je to úspešný človek, svojou prácou si zabezpečil slušnú životnú úroveň. Nerobí nič, čo by sa mu nevyplatilo, nerobí veci, ktoré by mu finančne škodili.
Tak prečo riskuje. Mne to dáva zmysel, keby týmto svojim riskom získal podstatne viac. A to viac bude problém zverejniť a môže mu to prekaziť to, čo chce získať pre seba. Možno vy prídete na iný dôvod jeho protiprávneho konania. (prosím vás nezdôvodňujte to nedostatkom času!) Rozhodne nejaký dôvod má. Čo tak môže získať tým, že zatajuje, čo sa deje na zasadnutiach? Aké rozhodnutia sa tam prijímajú, alebo chystajú prijímať?
Mirjam Valkovičová

Re: listy poslancom

Vážení poslanci,
dovoľujem si vám oznámiť, že od roku 2016 nebola na stránke obce zverejnená ani jedna zápisnica zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tak isto chýba zápisnica z 9-teho riadneho zasadnutia.
Tým, že tento stav tolerujete, hoci naňho sústavne upozorňujem, schvaľujete porušovanie zákona pánom starostom.
Mirjam Valkovičová

Re: listy poslancom

Vážení poslanci, aj Vaším nekonaním sa sústavne a dlhodobo porušuje zákon.
Napriek predĺženiu doby zverejňovania zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29. júna nie je do dnešného dňa zverejnená.
Mirjam Valkovičová

Re: listy poslancom

Dobrý deň,
podľa aktuálneho rokovacieho poriadku sa záspisnica musí zverejniť do 10 pracovných (za pracovné dni sa nepočítajú víkendy a ani sviatky!!!) dní po uskotočnení zastupiteľstva, teda k dátumu 11.7.2016, ako aj k dnešnému dňu stále neuplynula lehota v zmysle poriadku.  Vyššie uvedená výtka pani Valkovičovej je neoprávnená a nepravdivá, treba čítať poriadne a s porozumením.  Pekný deň   -Peter Madigár, poslanec OZ Kotrčiná Lúčka

Re: listy poslancom

Pripomienky k zverejnenému materiálu - PHSR.

    Predložený materiál nespĺňa všetky požiadavky zákona a preto je ho nutné doplniť a opätovne predložiť na pripomienkovanie.
    Odôvodnenie:
    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je jedným z dvoch strategických dokumentov každej obce. (Druhým je územný plán obce) Návrh PHSR sa prejednáva s občanmi obce, ktorí majú možnosť sa k nemu vyjadriť a podať pripomienky. Návrh PHSR je nutné zverejniť v obci obvyklým spôsobom. Keďže ide o značne rozsiahly dokument, tak sa to spravidla robí tak, že sa na vývesnej tabule obce vyvesí oznam o možnosti pripomienkovať návrh PHSR. V ozname je zároveň napísané, kde sa je možné s kompletným materiálom zoznámiť. (Spravidla na obecnom úrade a zároveň aj na internetovej stránke obce.)
    Kompletný návrh musí byť zverejnený 30 dní. Do tejto doby majú možnosť obyvatelia obce podávať k nemu pripomienky.
    Ku každej pripomienke sa musí spracovateľ vyjadriť s tým, či ju akceptuje alebo nie.
    Aj s výsledkami pripomienkového konania musia byť občania, ktorý pripomienky podali, oboznámení.
    Následne upravený materiál schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
   
    To, čo je doposiaľ zverejnené, nie je kompletným návrhom. Nerozumiem podnadpisu zverejneného materiálu –  citujem:
    „SWOT ANALÝZA VNÚTORNÁ (NA VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE)!
    Na verejné pripomienkovanie musí ísť kompletný návrh PHSR spracovaný v súlade s §8 Zákona č. 539 zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
    Aj návrh predložený na prejednanie s občanmi obce musí obsahovať všetko to, čo je uvedené v §8 odst. (3).
    V §8 hore uvedeného zákona sa píše:
§ 8
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z;
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

    Predložená SWOT analýza je len akýmsi sumárom spracovaných analýz  a je súčasťou analytickej časti (odst. (3) písmeno a) zákona) Na vyjadrenie ale musí ísť celý materiál! Kompletný návrh PHSR!
    Bez oboznámenia sa s analýzami nie je možné sa vyjadriť k záverom, ktoré majú z nich vychádzať.
    V predloženom materiály je len časť materiálov požadovaných v §8 odst.(3), písmeno a) a úplne tu chýbajú materiály požadované v písmenách b), c), d) a e).

    Ministerstvo vypracovalo metodiku spracovania PHSR ako pomôcku pre mestá a obce. Aj keď metodika nie je záväzná v tom zmysle, že by bolo nutné postupovať vo všetkých bodoch presne podľa nej, je dobrým vodítkom na to, aby si každý vedel spraviť predstavu, ako má spracovaný materiál vyzerať a čo má obsahovať.
    Obsah     PHSR tak, ako je uvedený v §8 ods.(3) zákona je ale pre všetky mestá a obce záväzný!

    Z horeuvedených dôvodov a odvolávajúc sa na platné zákony Vás žiadam o zverejnenie kompletného návrhu PHSR obce na pripomienkovanie jej občanmi.


    S pozdravom
                                    Mirjam ValkovičováPrílohy: 
        Citovaný zákon
        Metodika spracovávania PHSR
        Príručka pre samosprávy

vám pošlem na osobné meily

   


Pripomienky k zverejnenému materiálu - PHSR.

    Predložený materiál nespĺňa všetky požiadavky zákona a preto je ho nutné doplniť a opätovne predložiť na pripomienkovanie.
    Odôvodnenie:
    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je jedným z dvoch strategických dokumentov každej obce. (Druhým je územný plán obce) Návrh PHSR sa prejednáva s občanmi obce, ktorí majú možnosť sa k nemu vyjadriť a podať pripomienky. Návrh PHSR je nutné zverejniť v obci obvyklým spôsobom. Keďže ide o značne rozsiahly dokument, tak sa to spravidla robí tak, že sa na vývesnej tabule obce vyvesí oznam o možnosti pripomienkovať návrh PHSR. V ozname je zároveň napísané, kde sa je možné s kompletným materiálom zoznámiť. (Spravidla na obecnom úrade a zároveň aj na internetovej stránke obce.)
    Kompletný návrh musí byť zverejnený 30 dní. Do tejto doby majú možnosť obyvatelia obce podávať k nemu pripomienky.
    Ku každej pripomienke sa musí spracovateľ vyjadriť s tým, či ju akceptuje alebo nie.
    Aj s výsledkami pripomienkového konania musia byť občania, ktorý pripomienky podali, oboznámení.
    Následne upravený materiál schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
   
    To, čo je doposiaľ zverejnené, nie je kompletným návrhom. Nerozumiem podnadpisu zverejneného materiálu –  citujem:
    „SWOT ANALÝZA VNÚTORNÁ (NA VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE)!
    Na verejné pripomienkovanie musí ísť kompletný návrh PHSR spracovaný v súlade s §8 Zákona č. 539 zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
    Aj návrh predložený na prejednanie s občanmi obce musí obsahovať všetko to, čo je uvedené v §8 odst. (3).
    V §8 hore uvedeného zákona sa píše:
§ 8
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z;
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

    Predložená SWOT analýza je len akýmsi sumárom spracovaných analýz  a je súčasťou analytickej časti (odst. (3) písmeno a) zákona) Na vyjadrenie ale musí ísť celý materiál! Kompletný návrh PHSR!
    Bez oboznámenia sa s analýzami nie je možné sa vyjadriť k záverom, ktoré majú z nich vychádzať.
    V predloženom materiály je len časť materiálov požadovaných v §8 odst.(3), písmeno a) a úplne tu chýbajú materiály požadované v písmenách b), c), d) a e).

    Ministerstvo vypracovalo metodiku spracovania PHSR ako pomôcku pre mestá a obce. Aj keď metodika nie je záväzná v tom zmysle, že by bolo nutné postupovať vo všetkých bodoch presne podľa nej, je dobrým vodítkom na to, aby si každý vedel spraviť predstavu, ako má spracovaný materiál vyzerať a čo má obsahovať.
    Obsah     PHSR tak, ako je uvedený v §8 ods.(3) zákona je ale pre všetky mestá a obce záväzný!

    Z horeuvedených dôvodov a odvolávajúc sa na platné zákony Vás žiadam o zverejnenie kompletného návrhu PHSR obce na pripomienkovanie jej občanmi.


    S pozdravom
                                    Mirjam ValkovičováPrílohy:
        Citovaný zákon
        Metodika spracovávania PHSR
        Príručka pre samosprávy