Téma: zápisnice

Kedže pán starosta odmieta zverejňovať zápisnice, preberám túto jeho povinnosť na seba a budem ich zverejňovať bez nároku na plat starostu-:))))
Táto je overená overovateľmi, teda oficiálna:

OBEC KOTRČINÁ LÚČKA

Zápisnica

zo 4 -tého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kotrčinej Lúčke, konaného dňa 12. 3. 2015
Prítomní poslanci : Peter Bielik, Mgr. Peter Madigár, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák
Hlavná kontrolórka obce :     Mgr. Lenka Ondrušová
Hostia : Mirjam Valkovičová

Program :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
2. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
4. Smernica č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver

1. Otvorenie.
4 - té riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Jozef Žabka, ktorý poveril pani Valkovičovú zapísaním zápisnice, overením zápisnice poveril p . Rastislava Synáka  a p. Petra Bielika a do návrhovej komisie určil p. Mariána Mičíka a Mgr. Petra Madigára.

2. Schválenie programu.
P. Žabkom bola navrhnutá  zmenu programu, bod 2. a 3. si vymenili poradie a do programu bol zaradený bod 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015. Ďalšie body sa posúvajú.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program rokovania 4- tého riadneho zasadnutia OZ.
Počet poslancov : 5
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák
Hlasovanie:
za: 4 poslancov    (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
zdržal sa: 0        
proti: 0

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Do 23. 3. doručiť VZD o likvidácií žúmp do každej domácnosti v Kotrčinej Lúčke.
Zodpovedná p. Ľubica Bieliková
Body:
1. Kontrola petičných hárkov
zodpovední:  komisia v zložení: JUDr. Marcela Žabková  Dolníková, Peter Bielik, Michal Zajac
2. Analýza dopadu stavby bytovky na rozpočet obce
Zodpovedný: p. Jozef Žabka, starosta
3. Vyjadrenie poslancov k prenájmu pozemku za účelom stavby bytovky
Do najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 23. 4 sa tieto body splnia

4. Smernica č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu č. 1/2015 o postupe pri zadávaní zákazky podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák
Hlasovanie:
za: 5 poslancov    (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
zdržal sa: 0        
proti: 0

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015 bol zverejnený  na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie.
Kontrolórka obce p. Mgr. Lenka Ondrušová predložila plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kotrčiná Lúčka na I. polrok roku 2015
Počet poslancov: 5
Prítomní poslanci: Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák
Hlasovanie:
za: 5 poslancov    (Peter Bielik, Vlasta Hrušková, Mgr. Peter Madigár, Marián Mičík, Bc. Rastislav Synák)
zdržal sa: 0        
proti: 0

6. rôzne
p. starosta informoval
- o podaní žiadosti na dotáciu rekonštrukcie budovy škôlky. Rozpočet je vo výške 70 296,10 eura, z toho 95% pôjde z dotácie, zvyšných 5 % bude pokrytých z rozpočtu
- o postupe prác na jej rekonštrukcií, o záujemcoch na pracovné miesta a počte doterajších prihlášok

7. diskusia
bytovka
diskutovalo sa o možnostiach stavať bytovku na pozemku za škôlkou, nadstavbou budovy škôlky, prípadne na iných pozemkoch a o pozitívach a negatívach jednotlivých návrhov.
Ak by sa bytovka stavala 40 - 45 % nákladov by išlo z ministerstva výstavby, 55 – 60 % z fondu rozvoja bývania.  Technické vybavenie sa bude financovať tak, že 70 % pôjde z ministerstva dopravy a výstavby SR a 30 % z vlastných zdrojov.
riešenie pozemku pri zvonici
p. Madigár informoval prítomných poslancov o podaní žiadosti na grand, ktorý by financoval vyrezanie dvoch sôch z kmeňov jedlí. P. Synák a p. Hrušková nesúhlasili z vypílením zostávajúcej jedle.
skládka
p. Valkovičová upozornila na neaktuálne údaje zastupiteľstva na stránke obce a zaujímala sa kedy bude brigáda na odstránenie nelegálnych skládok v okolí obce. Pán starosta informoval, že skládky sa priebežne likvidujú pomocou aktivačných prác, ak práce nebudú ukončené do 18. apríla, na tento deň sa vyhlási brigáda.

8. návrh na uznesenia
Návrh na uznesenia predložil Mgr. Peter Madigár a sú súčasťou zápisnice.

9. záver
4 – té riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce p. Jozef žabka, ktorý poďakoval prítomným poslancom za účasť.
Zápisnicu zapísala:     Mirjam Valkovičová    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zápisnicu overili:     Peter Bielik        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            Rastislav Synák        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v Kotrčinej Lúčke 12. 03. 2015

Re: zápisnice

Nikdy by som si nebola pomyslela, že pri čítaní zápisníc zo zasadnutí OZ sa budem zabávať. Stalo sa, aj som sa zabavila, aj zasmiala. Na tomto odseku zo zápisnice z 12. zasadnutia OZ zo dňa 18. 2. 2016:
7. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 Predložila Hlavná kontrolórka obce Mgr. Lenka Ondrušová. Správa je súčasťou zápisnice. Podotkla, že sa zlepšilo zverejňovanie zápisníc, faktúr a zmlúv na stránke obce.

Pani kontrolórka považuje za zlepšenie zverejňovanie zápisníc fakt, že od roku 2015 ani jedna zápisnica nebola zverejnená v zákonnej lehote-.)))))
V Kotrčinej Lúčke je všetko možné.

Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia OZ, konaná 18. 2. 2016 (20.2.2016) 
antidatovaná, ešte 30. 3. nebola zverejnená
zverejnenie oneskorené najmenej o 36 dní

Zápisnica z 11. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaná 30. 1. 2016 (12.2.2016)
antidatovaná, ešte 30. 3. nebola zverejnená
zverejnenie oneskorené najmenej o 54 dní

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia OZ, konaná 16. 12. 2015 (31.12.2015)
zverejnenie oneskorené o 10 dní

Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ, konaná 30. 11. 2015 (14.12.2015)
nie je zverejnená doteraz, súbor je prázdny

Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ, konaná 13. 10. 2015  (21.10.2015)
zverejnenie oneskorené o 3 dni
Pozvánka na zasadnutie bola antidatovaná, zverejnená bola  6. 10 2015 a nie 2. 10 ako bolo napísané na stránke obce.

5. 10 bola na OÚ doručená moja žiadosť o poskytnutie informácií (aj zápisnice) podľa zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám. Dovtedy neboli zverejnené zápisnice:

Zápisnica zo 7. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaná 17. 8. 2015 (8.10.2015)
zverejnenie oneskorené o 47 dni

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia OZ, konaná 1. 7. 2015 (8.10.2015)
zverejnenie oneskorené o 94 dni

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ, konaná 30. 4. 2015 (8.10.2015)
zverejnenie oneskorené o 5 mesiacov

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ, konaná 12. 3. 2015 (8.10.2015)
zverejnenie oneskorené o skoro 8 mesiacov


Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaná 11. 2. 2015 (28.4.2015)
dátum zverejnenia nie je pravdivý, bola zverejnená 8. 10. 2015
zverejnenie oneskorené o skoro 9 mesiacov

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, konaná 29. 1. 2015 (3.2.2015)
dátum zverejnenia nie je pravdivý, bola zverejnená 8. 10. 2015
zverejnenie oneskorené o viac ako 9 mesiacov

PS 1: odporúčam pani kontrolórke, aby si prečítala knihu Hlava XXII od Josepha Hellera. Bude sa na nej zabávať tak, ako ja na jej správe.
PS 2: Veľmi by som si priala, aby sa jej podotknutie splnilo pri zverejnení zápisnice zo zasadnutia konaného 30. 3. 2016. Dnes je 6. apríla, 9.00, pán starosta má čas ešte 3 hodiny.

Mirjam Valkovičová

Re: zápisnice

Ešte dňa 10. apríla nebola na stránke obce zverejnená zápisnica zo dňa 30. 3. 2016. Tak som požiadala pána starostu o jej zverejnenie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Sila tohoto zákona je taká veľká, že sa zápisnica, ktorú som žiadala zverejniť, objavila na stránke obce už 4. 4. 2016. V Kotrčinej Lúčke sa dejú zázraky-:))))
Mirjam Valkovičová

Re: zápisnice

Do dnešného dňa 15. júna 2016 nebola zverejnená zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30. mája. Za posledný rok nebola ani jedna zápisnica zverejnená v zákonne lehote. Posledné dve boli zverejnené až potom, čo som použila zákon č. 211/2000 Z. Z. o prístupe k informáciám. Pán starosta ich zverejnil antidatované. Aj predchádzajúce zápisnice pán starosta zverejnil až po mojom urgovaní. Mohla by som opäť použiť zákon o informáciách. Dávam však pánovi starostovi priestor, aby zápisnicu zverejnil dobrovoľne a nemusela som ho po tretí krát použiť. Ešte je tu možnosť podať podnet na prokuratúru, lebo chronické porušovanie zákona sa dá riešiť aj takto. Zatiaľ čakám, lebo dúfam že pán starosta pochopí, že by zápisnice mal zverejňovať načas a bez upozorňovania.
Obraciam sa týmto aj na poslancov (už tretí krát) aby netolerovali pánovi starostovi porušovanie zákona. Je to aj ich vizitka, aj oni sú za túto nezákonnosť spoluzodpovední.
Mirjam Valkovičová

Re: zápisnice

Zápisnica z 15 teho riadneho zasadnutia OZ, ktorá nebola do dňa 15 . júna zverejnená, bola zverejnená dňa 13. júna:-)))))

Re: zápisnice

Napriek predĺženiu doby zverejňovania zápisníc to obecný úrad zas nestihol. Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29. júna nie je do dnešného dňa zverejnená.
Mirjam Valkovičová

Re: zápisnice

Dobrý deň,
podľa aktuálneho rokovacieho poriadku sa záspisnica musí zverejniť do 10 pracovných (za pracovné dni sa nepočítajú víkendy a ani sviatky!!!) dní po uskotočnení zastupiteľstva, teda k dátumu 11.7.2016, ako aj k dnešnému dňu stále neuplynula lehota v zmysle poriadku.  Vyššie uvedená výtka pani Valkovičovej je neoprávnená a nepravdivá, treba čítať poriadne a s porozumením.  Pekný deň   -Peter Madigár, poslanec OZ Kotrčiná Lúčka

Re: zápisnice

Včera uplynula lehota na zverejnenie zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 29. júna 2016. Zápisnica doposial nie je zverejnená. Mirjam Valkovičová

Re: zápisnice

Dovoľujem si upozorniť pána starostu, že do dnešného dňa nebola zverejnená zápisnica z 18 - teho zasadnutia OZ obce Kotrčiná Lúčka konaného dňa 6. 10. 2016. Mirjam Valkovičová